Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Cooking Workshop Consulting

Cooking workshop Consulting

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η ιστοσελίδα COOKING-WORKSHOP.GR (εφεξής «CWC PRO») είναι η ιστοσελίδα της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «EXPERTISE IKE», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 18 τ.κ.56425, τηλ. 2310 277280,.
Η επίσκεψη και χρήση του CWC PRO συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του CWC PRO.

Η CWC PRO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του CWC PRO.

Χρόνος παροχής υπηρεσιών.

Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών στον πελάτη ορίζεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα  των παραγόντων (χώρος, χρόνος, προσωπικό.) που αποτελούν και απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση της υπηρεσίας και είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η CWC PRO επιφυλάσσεται ως προς τον ως άνω χρόνο υλοποίηση της υπηρεσίας στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση ή αναβολή υλοποίησης της υπηρεσίας οφειλόμενη σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, έκτατα κυβερνητικά μέτρα ή απεργίες, η CWC PRO δεν καθίσταται υπερήμερη.

Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Μέσω του CWC PRO διατίθενται προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες με δυνατότητα απόκτησης μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Οι τιμές του CWC PRO ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού και υλοποίησης  στο χώρο της η οποιοδήποτε άλλο χώρο που θεωρείτε απαραίτητος για την υλοποίηση υπηρεσίας προς τον πελάτη πελάτη.
Η τιμολογιακή πολιτική (εκπτώσεις κ.λ.π.) ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων και ημερομηνίας λήξης των. που ανακοινώνονται στη εκάστοτε υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες του CWC PRO πωλούνται μέχρι εξάντλησης των διαθεσίμων θέσεων που ανακοινώνονται στη εκάστοτε υπηρεσία.
Το CWC PRO ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών.

Περιορισμός ευθύνης της CWC PRO.

Η CWC PRO θέτει προς πώληση τα προϊόντα – υπηρεσίες του μέσο της ιστοσελίδας του σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η COOKING-WORKSHOP.GR δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες της ιστοσελίδας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.
Η CWC PRO δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του CWC PRO ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων – υπηρεσιών κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του CWC PRO ή/και των υπηρεσιών του.

Η CWC PRO δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της ιστοσελίδας της ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

Η CWC PRO διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο CWC PRO και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

Η CWC PRO λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο CWC PRO και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη.

Η χρήση του CWC PRO πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το CWC PRO σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από την ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης / χρήστης του CWC PRO αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στη CWC PRO από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/ χρήστη του CWC PRO διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η CWC PRO διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.
Κατά την εγγραφή ενός πελάτη/χρήστη στις υπηρεσίες του CWC PRO (υπηρεσίες προϊόντων, newsletters κλπ) είναι δυνατόν να ζητηθεί η καταχώριση ορισμένων προσωπικών του στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κλπ). Η CWC PRO διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών της και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.
Η CWC PRO διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη CWC PRO με σκοπό:
•    Τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη / χρήστη,
•    Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.
•    Την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών / χρηστών,
•    Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας και
•    Την ενημέρωση των πελατών / χρηστών σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων της ιστοσελίδας.
Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης / χρήστης του CWC PRO έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της COOKING-WORKSHOP.GR στο τηλέφωνο 2310 277280 προκειμένου και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των τυχόν διατηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στοιχεία από την συναλλαγή μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών γίνονται απευθείας με τον εκάστοτε φορέα (Pay Pal, Eurobank, VivaWallet)

Υποβολή παραγγελίας.

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας.
Η COOKING-WORKSHOP.GR διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.
Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι  και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας υλοποίησης της υπηρεσίας από το τμήμα τιμολόγησης.

Ακυρώσεις θέσεων Επιστροφές Προκαταβολών.

Μπορείτε να ακυρώσετε την συμμετοχή σας σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών προ της παρεχόμενης υπηρεσίας που αναγράφετε κατά την υποβολή κράτησης θέσης και αναφέρετε στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας μέσω email.
Κατά την ακύρωση συμμετοχής σας Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνετε μόνο μέσω τραπέζης και συγκεκριμένα με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας αποστείλει ο αγοραστής. 
Η έγκυρη ακύρωση θέσεως είναι απαραίτητη για την τυχόν διάθεση της θέσης σε άλλους ενδιαφερόμενους. 

Μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρόνου ακύρωσης συμμετοχής σας η προκαταβολή δεν επιστρέφετε το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής σας είναι απαιτητό και διατηρούμε το δικαίωμα να μην λαμβάνουμε νέα αιτήματα για μελλοντικές υπηρεσίες που ζητήσετε.

 

Covid19.

Κατά την συμμετοχή - παρουσία σας στον χώρο μας συμφωνείτε με την αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά του Covid19 που επιβάλλονται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου - μαθήματος την εκάστοτε ημερομηνία διεξαγωγής του.
Η μη συμμόρφωση στα παραπάνω συνεπάγεται στην απαγόρευση εισόδου σας στο χώρο όπως επίσης και η μη επιστροφή τυχόν προπληρωμένου χρηματικού ποσού αλλά και εξόφληση της συμμετοχής σας στο σεμινάριο – μάθημα.
Η ενημέρωση για την τήρηση των μέτρων που ισχύει την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου - μαθήματος είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.


Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπό μας που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.
Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο μας αλλά και από την Google και την Facebook για την μέτρηση επισκεψημότητας και διαφημηστηκής απόδοσης.
Δείτε σχετικά…

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της COOKING-WORKSHOP.GR δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.
Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

«CWC PRO» 25/11/2018

Για την εξειδίκευση σου επίλεξε την CWC PRO PROFESSIONAL CULINARY STUDIES. 
Γίνε ειδικός και μάθε τα μυστικά της Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής Τέχνης που θα σε κάνουν ξεχωριστό και χρήσιμο σε κάθε χώρο εστίασης.
Απόκτησε πρόσβαση στις τελευταίες τάσεις στην Διεθνή και Ελληνική Επαγγελματική Κουζίνα!

CWC PRO The Expertise Culinary Network

CWC PRO MasterClasses
H CWC PRO έχοντας δημιουργήσει ένα Εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών στη Γαστρονομία (The Expertise Culinary Network) από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς chef΄s πραγματοποιεί σεμινάρια Μaster Classes  καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μεταμορφώνοντας την κουζίνα της σε τόπο επαγγελματικής  και δημιουργικής γνώσης, γευστικών πειραματισμών, καθώς οι chef αποκαλύπτουν τα πιο δημιουργικά μυστικά από τον κόσμο της γαστρονομίας .
Οι  Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μοιράζονται τις τελευταίες τάσεις στην γαστρονομία, με επαγγελματίες και σπουδαστές αλλά και με ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της γαστρονομίας.
Τα σεμινάρια & MasterClasses της CWC PRO PROFESSIONAL CULINARY STUDIES, με διάσημους ,διακεκριμένους και ανερχόμενους σεφ, σου προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζεσαι στην ολοένα αυξανομένη και ανταγωνιστική αγορά της εστίασης.
Επίλεξε αυτό που σου ταιριάζει, παρακολούθησε το, και χρησιμοποίησε την βεβαίωση συμμετοχής στο βιογραφικό σου!
Μάθε την πιο νόστιμη συνταγή, τη συνταγή της επιτυχίας σου.


Προσεχή Σεμινάρια


Σεμινάριο Σεμινάριο ζαχαροπλαστικής CWC PRO MasterClass Hands-on Aνατολίτικα Σιροπιαστά Γλυκά

Hands-on Ζαχαροπλαστικής Aνατολίτικα Σιροπιαστά Γλυκά Με τον Pastry Chef Joseph Azzam Σε αυτό το σεμινάριο Hands-on για επαγγελματίες και... Περισσότερα


Σεμινάριο CWC PRO Σεμινάριο Τεχνίτης Αερόφυλλου Μπουγάτσας

Σεμινάριο Τεχνίτης Αερόφυλλου Μπουγάτσας (25 ώρες) CWC PRO Ταχύρυθμο Σεμινάριο Ζαχαροπλαστικής ✅ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ... Περισσότερα


Σεμινάριο CWC Scuola per Pizzaioli PRO

Το Ταχύρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης CWC PRO PIZZAIOLO 40 ωρών απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν την τέχνη του Pizzaiolo, και να... Περισσότερα


Σεμινάριο The art of Gelato - Ice Cream making

“The art of Gelato & Ice Cream making” Επαγγελματικό σεμινάριο “H Τέχνη της παρασκευής Gelato & Ice Cream” Στο διήμερο Demo Masterclass της CWC PRO... Περισσότερα


Σεμινάριο DISFRUTAR, CONCEPTS and TECHNIQUES

DISFRUTAR, CONCEPTS & TECHNIQUES Chef EDUARD XATRUCH 3 *** Michelin star   Η Cοοking Workshop PRO παρουσιάζει τον Chef EDUARD XATRUCH, βραβευμένο με 3 αστέρια 3... Περισσότερα


Σεμινάριο CWC PRO MasterClass Antonio Bachour’s Viennoiserie

CWC PRO Pastry Chef MasterClass 2 Days DEMONSTRATION Σεμινάριο Ζαχαροπλαστικής Antonio Bachour’s Viennoiserie Η CWC PRO Pastry Chef Studies υποδέχεται τον Antonio... Περισσότερα


Σεμινάριο CWC PRO MasterClass Antonio Bachour’s Petit Gâteaux and Entremets

CWC PRO Pastry Chef MasterClass 3 Days Demonstration Σεμινάριο Ζαχαροπλαστικής Antonio Bachour’s Petit Gâteaux and Entremets Η CWC PRO Pastry Chef Studies υποδέχεται... Περισσότερα


Σεμινάριο CWC PRO Σεμινάριο HANDS ON Η Τέχνη του Φιλεταρίσματος Ψαριών.

CWC PRO  Σεμινάριο HANDS ON “Η Τέχνη του Φιλεταρίσματος Ψαριών” chef Παναγιώτης Δεληθανάσης & SeaFood Εxpert Μιχάλη Δημητριάδη Η... Περισσότερα


Σεμινάριο Σεμινάριο Μαγειρικής Hands On Japanese Sushi

Hands On Japanese Sushi Διήμερο σεμινάριο 100% Εργαστηριακή εκπαίδευση CWC PRO MasterClass με τoν chef Χρόνη Δαμαλά. ΤΡΙΤΗ 18 & ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ... ΠερισσότεραOnLine Σεμινάρια και μαθήματα μαγειρικής.


SPONSOR BRANDS

Εγγραφείτε στο newsletter της Cooking Workshop Consulting
κάντε κλικ εδώ
για να σας ενημερώνουμε για νέα σεμινάρια και να μαθαίνετε τα νέα μας.
* απαιτούμενο
Παρακαλώ επιλέξτε Groups ενδιαφέροντος

X

☑️ Κάντε Like

Για την ενημέρωση σας από τα
Νέα μας Σεμινάρια.
Contact Us